PSYCHOLOG

mgr Justyna Kropisz

Godziny dostępności dla uczniów i rodziców w Szkole Podstawowej nr 1 w Płońsku

Poniedziałek                 9:30-13:30

Wtorek                         8:30-14:30

Środa                            9:30-14:00

Czwartek                    10:00-13:30

 

PSYCHOLOG

Psycholog w szkole to osoba, która zajmuje się pierwszą pomocą psychologiczną oraz bierze aktywny udział w życiu szkoły. Mogą się do niej zgłosić wszystkie osoby tworzące szkolną społeczność (uczniowie, rodzice uczniów, nauczyciele), które zmagają się z różnego rodzaju trudnościami emocjonalnymi, związanymi z funkcjonowaniem w grupie społecznej czy nauką szkolną. Najważniejszym celem pracy psychologa szkolnego jest zapewnienie opieki psychologicznej uczniom oraz udzielanie wsparcia rodzicom i nauczycielom. Prowadzi do indywidualnego spotkania z uczniami, ale również realizuje warsztaty psychoedukacyjne mające na celu m.in. rozwój umiejętności w zakresie zarządzania swoimi emocjami, asertywności, integracji, kreatywności, a także wielu innych umiejętności społecznych będących narzędziem do radzenia sobie w codziennym życiu. Psycholog podejmuje także działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych oraz aktywnie uczestniczy w działaniach wychowawczo - profilaktycznych na terenie szkoły.

Zadania psychologa szkolnego:

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów:
 • udzielanie wsparcia w zakresie planowania, tworzenia i realizacji Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych,
 • pomoc w analizie orzeczeń i opinii psychologiczno-pedagogicznych oraz innej dokumentacji ucznia,
 • prowadzenie indywidualnego wsparcia i poradnictwa dla innych pracowników pedagogicznych,
 • konsultacje w sprawach uczniów ze szczególnymi trudnościami,
 • udzielanie porad odnośnie postępowania z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze bądź przejawiającymi inne nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania emocjonalno-społecznego,
 • udzielanie informacji o możliwych formach oddziaływań terapeutycznych i wspierających ucznia,
 • omawianie wyników badań i obserwacji.
 1. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym:
 • udzielanie nauczycielom i wychowawcom wsparcia w zakresie zaspokajania potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • wskazywanie zalecanych form i sposobów dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,
 • udzielanie porad nauczycielom i wychowawcom w zakresie metod pracy z uczniami przejawiającymi trudności w zachowaniu,
 • pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
 • projektowanie i monitorowanie działań interwencyjnych podejmowanych w stosunku do uczniów i ich rodzin,
 • podejmowanie oddziaływań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałaniu zaburzeniom rozwojowym uczniów,
 • rozpoznawanie i rozwijanie indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
 • planowanie sytuacji dydaktyczno-wychowawczych umożliwiających uczniom osiągnięcie sukcesu.
 1. Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb:
 • rozwiązywanie problemów wychowawczych ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły,
 • prowadzenie indywidualnego wsparcia i poradnictwa dla uczniów i ich rodziców,
 • prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym i psychoedukacyjnym,
 • inicjowanie i prowadzenie oddziaływań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 • organizowanie rozwijających spotkań z przedstawicielami określonych zawodów, z instytucjami pozaszkolnymi itp.
 1. Współpraca z rodzicami:
 • wyjaśnianie przyczyn pojawiających się trudności edukacyjnych i rozwojowych,
 • udzielanie porad w rozwiązywaniu trudności wychowawczych – poradnictwo wychowawcze,
 • udzielanie wsparcia rodzicom w analizie orzeczeń i opinii psychologiczno-pedagogicznych oraz innej dokumentacji ucznia,
 • udzielanie wskazówek i porad rodzicom/opiekunom ucznia, motywowanie do współudziału w realizacji działań wychowawczych i wspomagających wobec ich dziecka,
 • pomoc rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci,
 • udzielanie porad dotyczących prawidłowych metod wspomagania rozwoju dziecka,
 • udzielanie porad i wskazówek odnośnie kontaktów z różnymi instytucjami pozaszkolnymi,
 • omawianie wyników badań i obserwacji.
 1. Współpraca z dyrekcją, pedagogiem szkolnym, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły:
 • systematyczne konsultacje z dyrektorem i wicedyrektorem szkoły w sprawach uczniów i innych bieżących zadań zleconych do realizacji,
 • współpraca z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami w celu realizacji wspólnych działań.
 1. Wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów:
 • udzielanie wsparcia w zakresie planowania, tworzenia i realizacji Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych,
 • pomoc w analizie orzeczeń i opinii psychologiczno-pedagogicznych oraz innej dokumentacji ucznia,
 • prowadzenie indywidualnego wsparcia i poradnictwa dla innych pracowników pedagogicznych,
 • konsultacje w sprawach uczniów ze szczególnymi trudnościami,
 • udzielanie porad odnośnie postępowania z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze bądź przejawiającymi inne nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania emocjonalno-społecznego,
 • udzielanie informacji o możliwych formach oddziaływań terapeutycznych i wspierających ucznia,
 • omawianie wyników badań i obserwacji.
 1. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych:
 • pomoc uczniom w eliminowaniu napięć emocjonalnych pojawiających się na tle różnych niepowodzeń,
 • pomoc stronom w dobrowolnym osiągnięciu ich własnego, wzajemnie akceptowanego porozumienia w spornych kwestiach,
 • udzielanie uczniom porad i pomocy w radzeniu sobie z trudnościami związanymi z konfliktami rówieśniczymi, konfliktami z nauczycielami oraz trudnościami powstającymi na tle konfliktów rodzinnych,
 • konsultowanie indywidualnych przypadków ze specjalistami z zewnątrz.
 1. Doskonalenie zawodowe:
 • podnoszenie kwalifikacji w wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego,
 • dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi psychologami szkolnymi, pedagogami oraz nauczycielami.
 1. Współpraca z osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci z niepełnosprawnością i ich rodzin:
 • nawiązywanie współpracy według bieżących potrzeb,
 • wydawanie opinii i zaświadczeń.
 1. Prowadzenie dokumentacji w/w działalności:
 • prowadzenie dziennika psychologa szkolnego,
 • przygotowywanie opinii i zaświadczeń według bieżących potrzeb,
 • gromadzenie dokumentacji związanej z bieżącymi sprawami.