PEDAGOG SZKOLNY

mgr Anna Stawicka

 

Godziny dostępności pedagoga szkolnego dla uczniów i rodziców

w roku szkolnym 2022/23

Poniedziałek – 11.00- 15.00

Wtorek            – 8.00- 13.00

Środa              – 13.30-15.30

Czwartek        –  8.00-12.00

Piątek             – 9.00- 15.00

 

Zadania pedagoga szkolnego

Do szczegółowych zadań pedagoga szkolnego należy m.in.: dokonywanie okresowej analizy sytuacji wychowawczej w szkole, udzielanie rodzicom porad wychowawczych, pomoc nauczycielom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, organizowanie pomocy w likwidowaniu niepowodzeń szkolnych oraz zaburzeń rozwojowych, organizowanie opieki nad dziećmi wymagającymi wsparcia, udzielanie pomocy w wyborze kierunku dalszej nauki i zawodu.

 

Do zadań pedagoga w szkole należy w szczególności:

  1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
  2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
  3. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
  4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
  5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
  6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
  7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 1. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
 2. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 W ramach pracy wychowawczo - profilaktycznej pedagog szkolny:

 • rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów,
 • pomaga w rozwiązywaniu trudnych sytuacji szkolnych i rodzinnych,
 • opiekuje się uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej współpracując z organizacjami szkolnymi i pozaszkolnymi,
 • kształtuje pozytywne postawy społeczne wśród dzieci i młodzieży (systematyczne rozmowy, pogadanki, porady, warsztaty, zajęcia integracyjne),
 • koordynuje realizację i realizuje programy profilaktyczno-wychowawcze,
 • dokonuje oceny sytuacji wychowawczej w szkole,
 • czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego,
 • kontroluje postępy w nauce uczniów zagrożonych niepowodzeniami szkolnymi, drugorocznych,
 • obejmuje szczególną opieką uczniów i rodziców pochodzenia cudzoziemskiego,
 • udziela pomocy w wyborze dalszego kształcenia,
 • udziela porad uczniom, rodzicom, nauczycielom.

 

Pedagog szkolny koordynuje działania na rzecz pomocy socjalnej dla uczniów poprzez:

  • dbanie o bezpłatne dożywianie uczniów z rodzin o niższym statusie materialnym,
  • koordynację działań związanych z korzystaniem przez uczniów ze stypendium socjalnego i zasiłków szkolnych,
  • organizowanie różnego rodzaju przedsięwzięć o charakterze charytatywnym na rzecz osób potrzebujących.

Ponadto pedagog szkolny:

 • udziela uczniom pomocy w dziedzinie napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi, konfliktami rówieśniczymi czy rodzinnymi,
 • wnioskuje do sądu sprawy związane z przejawami demoralizacji nieletnich bądź zaniedbań wychowawczych wobec ucznia,
  • prowadzi profilaktykę uzależnień,
  • prowadzi działania prozdrowotne,
  • na stałe współpracuje z organizacjami i instytucjami zainteresowanymi problemami opieki, wychowania i edukacji młodego człowieka,

prowadzi działania w celu wspierania wychowawczej roli rodziny ucznia i podnoszenia kompetencji wychowawczych rodziców.

 

Procedury postępowania w przypadku wystąpienia trudnych sytuacji wychowawczych w Szkole Podstawowej nr 1w Płońsku.

Procedura Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Płońsku.

======================================================================================================================


Programy profilaktyczne realizowane w Szkole Podstawowej nr 1 w Płońsku

W pracy z uczniem i rodzicem, wiele uwagi poświęcamy nie tylko zadaniom dydaktycznym, ale również pracy wychowawczo-profilaktycznej. Efekty tej pracy widoczne są z biegiem czasu. Kiedy znajdziemy się w sytuacji kryzysowej, zdajemy sobie sprawę jak wielkie znaczenie w życiu człowieka mają umiejętności i wiedza nabyta w wyniku udziału w przedsięwzięciach wychowawczo-profilaktycznych.

W szkole realizujemy programy celowe posiadające rekomendację Ministerstwa Edukacji Narodowej. Prowadzone są one w sposób planowy i zgodny z założeniami Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły. Wszystkie programy prowadzą nauczyciele naszej szkoły posiadający  kwalifikacje do realizacji określonych programów.

Poniżej przedstawiamy założenia programów przewidzianych do realizacji w bieżącym roku szkolnym.

 

„Jaś i Małgosia na tropie – program DOMOWYCH DETEKTYWÓW”

Cele programu:

- opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci,

- ograniczanie problemów związanych z piciem alkoholu poprzez wzmacnianie rodzinnych, indywidualnych i rówieśniczych czynników chroniących,

- zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i towarzyszącym temu konsekwencjom,

- promowanie postawy trzeźwości,

- uczenie konstruktywnych zachowań w sytuacjach wzbudzających niepokój,

-przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z tym związanych. (Rekomendowany przez MEN)

Program realizowany jest w klasach IV-V.

„Fantastyczne możliwości”

Głównym celem programu jest opóźnianie inicjacji alkoholowej wśród dzieci wkraczających w okres dojrzewania - uczniów piątych lub szóstych klas szkół podstawowych oraz ich rodziców. Większość nastolatków zaczyna sięgać po alkohol właśnie między 11 a 13 rokiem życia. Zajęcia programu Fantastyczne Możliwości są ukierunkowane na wzmacnianie kilku istotnych czynników chroniących przed przedwczesnym rozpoczynaniem picia alkoholu i innymi zachowaniami ryzykownymi okresu dojrzewania. Do tych czynników należą: umiejętności rozpoznawania wpływów społecznych skłaniających do picia alkoholu (szczególnie wpływów rówieśniczych), modelowanie pożądanych zachowań przez znaczących rówieśników, przygotowanie młodych ludzi do realizacji zadań rozwojowych okresu dojrzewania, zachęcanie rodziców do podejmowania z ich dorastającymi dziećmi rozmów na tematy związane z zagrożeniami, jakie niesie ze sobą picie alkoholu i używanie innych substancji psychoaktywnych. (Rekomendowany przez MEN)

Program realizowany jest w klasach V-VI.

 

„Spotkania z Leonem”

Celem zajęć jest profilaktyka zachowań agresywnych u dzieci poprzez:

- pogłębienie świadomości własnych uczuć,

- uwrażliwienie na potrzeby i uczucia innych osób,

- poznanie konstruktywnych sposobów wyrażania złości.

- naukę radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych,

- uświadomienie sobie swojej roli w pomaganiu innym,

- poznanie zasad dobrej współpracy z innymi.

Program zaplanowany do realizacji  w klasach I – IV

 

„Unplugged”

Celem programu jest ograniczenie inicjowania używania substancji psychoaktywnych przez młodzież– tytoniu, alkoholu, narkotyków oraz ograniczenie rozwoju intensywności używania, tj. przejścia od fazy używania  eksperymentalnego do fazy używania problemowego. Założeniem programu jest praca wychowawcy klasy podczas godzin wychowawczych realizowanych w szkole. Program może być realizowany w całości, ale też możliwe  jest wprowadzanie wybranych modułów programu, jeśli wynika to z bieżących potrzeb środowiska danej klasy. (Rekomendowany przez MEN)

Program przeznaczony do realizacji w klasach VII – VIII.

 

„Debata”

Program ma charakter uprzedzający. Jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu, towarzyszącym mu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości. Zajęcia służą przyjrzeniu się przekonaniom normatywnym młodzieży i próbie ich modyfikacji. Przeprowadzona podczas programu ankieta umożliwia postawienie wstępnej diagnozy na temat picia alkoholu przez młodzież. (Rekomendowany przez MEN)

Program zaplanowany do realizacji w klasach VIII.

„Cukierki”

Program profilaktyczny dla uczniów klas pierwszych oparty na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak „Cukierki” przybliża dzieciom podstawowe informacje nt. środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych. Ćwiczy umiejętność zauważania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi, rozwija samodzielne i twórcze myślenie. Wzmacnia pozytywny obraz samego siebie i samoocenę. W programie ma miejsce nauka współpracy jako formy zapobiegającej zachowaniom agresywnym, kształtowanie umiejętności troski o bezpieczeństwo własne w relacjach z innymi oraz nauka postaw asertywnych w relacjach z innymi, szczególnie z nieznajomymi. Uczestnicy rozwijają postawę szacunku i zaufania wobec szkolnego personelu.

Program zaplanowany do realizacji w oddziale „0”.

 

 

Przyjaciele Zippiego

Jest to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci w wieku 5-8 lat. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi.

Uczy dzieci jak radzić sobie z codziennymi problemami,  jak nazywać uczucia, jak o nich rozmawiać oraz jak najlepiej dobierać sposoby radzenia sobie. Program zachęca również  do współpracy i pomagania innym dzieciom.

Jedną z ważniejszych cech programu jest to, że był tworzony jako program uniwersalny, może więc pomóc wszystkim dzieciom.

Program uczy dzieci:

 • Jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać
 • Jak mówić to, co chce się powiedzieć
 • Jak słuchać uważnie
 • Jak prosić o pomoc
 • Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie
 • Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem
 • Jak mówić przepraszam
 • Jak radzić sobie z prześladowaniem
 • Jak rozwiązywać konflikty
 • Jak radzić sobie ze zmianą i stratą, mi+edzy innymi ze śmiercią
 • Jak adaptować się do nowych sytuacji
 • Jak pomagać innym

Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej

Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej jest potrzebna, by pomóc nie tylko leczyć rany emocjonalne, ale by również odzyskać dobry humor, nadzieję i nabywać odporność psychiczną. Celem programu jest rozwijanie podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami. Korzystając z założeń psychologii pozytywnej, sformułowanych przez amerykańskiego psychologa Martina E.P. Seligmana przyjęto, że optymizmu można się nauczyć, a postawa optymizmu może prowadzić do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia.

Program składa się z 10 części tematycznych, które koncentrują się na kształtowaniu pozytywnych postaw i zachowań, poprzez rozwijanie odporności psychicznej oraz optymistycznego podejścia do życia – 1. Apteczka Skarbów 2. Optymizm 3. Przyjażń   

4.Kreatywność 5.Wytrwałość 6.Zdrowie psychiczne 7. Szczerość 8. Życzliwość 9. Wdzięczność 10. Marzenia

 

Wspólne kroki w cyberświecie

Celem programu jest ukształtowanie u uczniów klas trzecich wiedzy i umiejętności, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i innych mediów elektronicznych. Program opiera się na kształceniu umiejętności życiowych dzieci. Te z kolei są zbudowane na dobrych relacjach z dorosłymi, głównie na pozytywnej więzi z rodzicami. Program rozwija umiejętności komunikacyjne, które mogą pomóc uczniowi w budowaniu pozytywnej samooceny, rozwijaniu samoświadomości, motywacji, umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z emocjami czy doświadczaniu wspólnoty z innymi dziećmi w grupie.