PEDAGOG SPECJALNY

Godziny dostępności dla uczniów i rodziców w Szkole Podstawowej nr 1 w Płońsku

Poniedziałek               9:30-13:30

Wtorek                       8:30-14:30

Środa                          9:30-14:00

Czwartek                    10:00-13:30

PEDAGOG SPECJALNY

Pedagog specjalny zajmuje się organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole oraz bezpośrednią pracą z uczniem, dostosowaniem sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych, doborem metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów.

Zadania pedagoga specjalnego

 1. Współpraca z zespołem mającym opracować dokumentację dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w tym IPET i WOPFU.
 2. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami, a także innymi specjalistami zatrudnionymi w szkole wspierającymi uczniów oraz z rodzicami uczniów. W ramach tej współpracy będzie m.in.:
 • rekomendować dyrektorowi działania w zakresie zapewniania aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły,
 • diagnozować indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.
 1. Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w kontekście doboru metod, form pracy, określaniu potrzeb uczniów, ale także ich mocnych stron.
 2. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom, ale także nauczycielom.
 3. Współpracowanie z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym np. z:
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
 • placówkami doskonalenia nauczycieli,
 • innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
 • pracownikiem socjalnym,
 • asystentem rodziny,
 • kuratorem sądowym i innymi.